امیدواریم که هیچگاه قصد انصراف از ادامه دوره را نداشته باشید اما اگر به هر دلیلی قصد ترک بنیاد حقیاد را داشتید شرایط زیر را مطالعه فرموده سپس اقدام به درخواست انصراف از ادامه دوره دهید.

در صورتی که قبل از درس 3 باشید و هنوز به درس 4 نرسیده باشید با کسر 10 درصد از وجه ثبت نامی شما در خواست شما پذیرفته می شود و الباقی وجه شما ظرف مدت حداکثر 72 ساعت به حساب شما پرداخت خواهد شد، لازم به ذکر است اکانت شما در بنیاد حقیاد مسدود خواهد شد و دسترسی های شما کامل حذف خواهد شد.

در صورتی که هنوز به درس 30 نرسیده باشید از ادامه دوره بخواهید انصراف دهید با کسر 50 درصد از وجه ثبت نامی شما درخواست شما پذیرفته می شود و الباقی وجه شما ظرف مدت حداکثر 72 ساعت به حساب شما پرداخت خواهد شد، لازم به ذکر است اکانت شما در بنیاد حقیاد مسدود خواهد شد و دسترسی های شما کامل حذف خواهد شد.

در صورتی که قبل از درس 60 باشید و از ادامه دوره بخواهید انصراف دهید با کسر 80 درصد از وجه ثبت نامی شما درخواست شما پذیرفته می شود و الباقی وجه شما ظرف مدت حداکثر 72 ساعت به حساب شما پرداخت خواهد شد، لازم به ذکر است اکانت شما در بنیاد حقیاد مسدود خواهد شد و دسترسی های شما کامل حذف خواهد شد.

لازم به ذکر است که هر کجای دوره که باشید تمامی مدارک پایان دوره های شما ابطال خواهد شد.

شایان ذکر است اگر کاربری مثلا درس 25 باشد و انصراف دهد اما بعد از انصراف پشیمان شده و دوباره مراجعه نماید باید تمامی مراحل درس 1 الی 25 را دوباره طی نماید و در تمامی آزمون ها نمره های لازم را کسب نماید.

پرداخت وجه ثبت نامی به منزله اجازه دسترسی و استفاده شخصی است که پرداخت کننده وجه بوده است و به منزله مالکیت بر محتوای آموزشی به هیچ عنوان نبوده است و هرگونه دانلود و استفاده غیر مجاز از داده های بنیاد حقیاد تبعات و پیگیری های قانونی در بر خواهد داشت.

You cannot copy content of this page